CIKEL BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ NA TEMO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ZA PODJETJA

Kaj lahko storite delodajalci in zaposleni za doseganje bolj trajnostne mobilnosti?

Oktobra se pričenja cikel brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in dinamičen način predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imate delodajalci in zaposleni, da pripomorete k bolj trajnostni mobilnosti z izjemno ugodnimi učinki tako za vas kot za skupnost in okolje. Izobraževanja bodo podprta tudi z video ponazoritvami vsebin in primerov, izdelanih posebej za ta namen.

11. 10. 2023 webinar Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
25. 10. 2023 webinar Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
08. 11. 2023 webinar Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
22. 11. 2023 webinar Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih
17. 01. 2023 v živo Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Vsi webinarji potekajo od 9.00 do 10.15, dogodek v živo pa med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi. Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.

OPISI IZOBRAŽEVANJ

22. 11. 2023: ZDRAVSTVENI VIDIKI MOBILNOSTI ZAPOSLENIH

Webinar: Zoom, 9.00-10.15

Opis: S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

Predavatelja:

dr. Maja

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Dr. Maja Simoneti je krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka, raziskovalka, avtorica in soavtorica knjig ter številnih strokovnih publikacij in prispevkov. V tridesetletni karieri v prostorskem načrtovanju, varstvu okolja in projektiranju, je pridobivala bogate izkušnje s sodelovanjem v interdisciplinarnih delovnih skupinah pri izvedbi različnih projektov in natečajev, pri raziskovalnem delu pa se je še posebej posvečala urejanju zelenih površin in javnega odprtega prostora ter vključevanju javnosti v oblikovanje prostora. Zaposlena je na IPoP – Inštitutu za politike prostora, kjer se v okviru spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja in obvladovanja podnebnih tveganj ukvarja z zelenimi in javnimi površinami, promocijo hoje ter načrtovanjem hoji in zdravju prijaznega okolja.

doc. dr. Davor

Doc. dr. Davor Kontić, IJS – Institut “Jožef Stefan”

Doc. dr. Davor Kontić je raziskovalec na Institutu “Jozef Stefan” v Ljubljani. Trenutno vodi Skupino za modeliranje, ocenjevanje posegov v okolje in ocenjevanja tveganj na Odseku za znanosti o okolju. Ima obsežne izkušnje na področju ocenjevanja tveganja za okolje in zdravje ter na področju oblikovanja politik v zvezi z onesnaževanjem zraka zaradi industrije, energetike in prometa. Izkušnje si je nabiral preko številnih domačih in EU financiranih raziskovalnih projektov (CIVITAS »City-Vitality-Sustainability«, ICARUS »Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems«, URBANOME “Urban Observatory for Multi-participatory Enhancement of Health and Wellbeing”, INQUIRE “Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe”), kjer se je ukvarjal z vrednotenjem in spremljanjem (evalvacijo) ter izvajanjem ukrepov za zmanjšanje okoljskih obremenitev.

Posnetek webinarja je že na voljo tukaj.


17. 1. 2023: DOBRE PRAKSE IN IZKUŠNJE UPRAVLJANJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V PODJETJIH IN USTANOVAH

V živo: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana, od 10. do 12. ure

Opis: Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, več podrobnosti pa bomo objavili v drugi polovici oktobra.

Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.


PRETEKLA IZOBRAŽEVANJA IN POVEZAVE:

Webinar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
11.10. 2023, trajanje: 9.00 – 10.00

Kratek opis: Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Predavatelji:

  • Klemen Gostič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
  • Rok Vodopivec, Ljubljanski urbanistični zavod
  • dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora

Posnetek webinarja si lahko ogledate TUKAJ.

Webinar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
25.10. 2023, trajanje: 9.00 – 10.15

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

Predavatelja:

  • Urban Jeriha, IPoP – Inštitut za politike prostora
  • Lea Rikato Ružić, PNZ d.o.o.

Posnetek webinarja si lahko ogledate TUKAJ.

Webinar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
8. 11. 2023, trajanje: 9.00-10.15

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

Predavatelji:

  • Ana Struna Bregar, CER Partnerstvo
  • Petra Kandus, svetovalka za trajnostni razvoj
  • Žiga Čebulj, svetovalec za trajnostni razvoj

Posnetek webinarja si lahko ogledate TUKAJ.

Za vsebine izobraževanj je odgovoren izključno ZDS kot partner projekta SmartMOVE in zanje v nobenem primeru ne velja, da odražajo stališča nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.