Certifikat SmartMOVE je namenjen ozaveščanju in spodbujanju trajnostne mobilnosti zaposlenih v organizacijah.

Pridobi ga lahko vsaka organizacija, ki:

 • kontinuirano spremlja potovalne navade in mobilnostno strukturo svojih zaposlenih,
 • načrtuje, izvaja, spremlja in vrednoti rezultate svojih ukrepov in aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v organizaciji,
 • izkazuje dobro stanje oziroma napredek pri izboljšanju stanja trajnostne mobilnosti.

Samoevalvacijski vprašalnik

V nadaljevanju lahko izpolnite vprašalnik, s katerim preverite, ali in v kakšni meri vaša organizacija izpolnjuje bistvene zahteve za pridobitev certifikata SmartMOVE. Na ta način ugotovite svoje možnosti in dobite priporočila, ali je potrebno storiti še kaj pred začetkom postopka za pridobitev certifikata.

Vprašalnik ima deset vprašanj in je anonimen.

Certifikat SmartMOVE podeljuje Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.


Pogosta vprašanja

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.
Certifikat je bil razvit v okviru projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji. Projekt so sofinancirale Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 ter Republika Slovenija s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Vsebinski in strokovni del je izvajal in koordiniral Institut Jožef Stefan v sodelovanju s partnerji projekta: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner projekta), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z, GoOpti d.o.o., IPoP – Inštitut za politike prostora, CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo in Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute, Norveška).
Za pridobitev certifikata se obrnite na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kontakt: info@rralur.si, (01) 306 19 01.
Certifikat je izkaz okoljske odgovornosti podjetja, obenem pa je sredstvo, s katerim lahko organizacija uspešno naslovi spreminjanje potovalnih navad med zaposlenimi in spremlja učinke. Okoljska odgovornost postaja ena ključnih prednosti, ki organizacijo naredi bolj privlačno za zaposlovanje mladih kadrov, ukrepi povečevanja aktivnih prihodov na delo pa imajo številne pozitivne učinke tako za zaposlene kot za delodajalce, od zmanjšanega absentizma do večjega zadovoljstva in povezanosti delovne ekipe.

En ključnih ciljev projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah. Z namenom opolnomočenja delodajalcev in zaposlenih za konkretno ukrepanje ter ozaveščanje o pomenu in oblikah trajnostne mobilnosti na korporativni ravni bo v okviru projekta zasnovan tudi certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE.

Certifikat bo moč pridobiti na osnovi trajnostnega upravljanja z mobilnostjo na ravni zaposlenih. Koncept certifikata bo zgrajen okrog sistema kriterijev, s katerimi bo možno oceniti ustreznost sedanjega transportnega ustroja organizacije ter učinke možnih ali udejanjenih sprememb. Za razvoj metodologije certifikata trajnostne mobilnosti SmartMOVE je odgovorna delovna skupina na Odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožefa Stefana.

Certificiranje predstavlja orodje za učinkovit obrat k trajnostni mobilnosti, hkrati pa je simbolni vzvod, s katerim se podjetja lahko opredelijo kot trajnostno naravnana. Podjetja s certifikatom SmartMOVE pridobijo status odgovornega podjetja in lahko izpostavijo svojo zavezo k boljšemu jutri.

 • 1
  ANALIZA STANJA
  DS: Certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE
  Avtor: Inštitut Jožefa Stefana
  September 2022