Na osnovi spoznanj, pridobljenih v okviru vseh segmentov projekta SmartMOVE, bodo oblikovane smernice za politične odločevalce na občinski, regionalni in nacionalni ravni.

Priporočila bodo temeljila na pregledu obstoječega stanja, izsledkov izvedenih analiz, intervjujev, pripravljenih mobilnostnih načrtov, razvite metodologije za spremljanje učinkov ukrepov mobilnostnih načrtov in njihovih rezultatov ter evalvacije pilotne rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo z dinamičnimi skupinskimi prevozi. Pripravili jih bodo na CER Partnerstvu, pri čemer bodo črpali tudi iz najboljših zakonodajnih praks po svetu.

Za široko iskanje rešitev za učinkovito uvajanje trajnostne mobilnosti znotraj Ljubljanske urbane regije in širše bodo izvedeni tudi številni večdeležniški posveti z udeležbo predstavnikov relevantnih ministrstev ter delodajalcev in organizacij, ki se ukvarjajo s področjem urejanja prostora, prometa in okolja. Posveti bodo odprti tudi za ostalo zainteresirano javnost.

Cilj smernic za strateške usmeritve je njihova implementacija v politike na različnih ravneh, upoštevanje pri nadgradnji Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije ter pripravi nacionalne CPS, podale pa bodo tudi zakonodajna izhodišča za vzpostavitev infrastrukture, ki bo zainteresiranim posameznikom in podjetjem omogočila, da pri vsakodnevnih premikih izberejo trajnostne modalitete prevoza. Oblikovan bo enoten dokument z identificiranimi pristojnimi nosilci posameznih rešitev, tem pa bodo smernice tudi individualno predstavljene.