Projekt SmartMOVE naslavlja upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani, ki predstavlja najbolj obremenjeno prometno vozlišče v državi. V prestolnico, v kateri je kar četrtina vseh delovnih mest v Sloveniji, se na delo vsakodnevno pripelje več kot 120.000 ljudi. Ljubljanska urbana regija je tako območje z največ prometa v državi in posledično največjimi negativnimi eksternalijami mobilnosti v Sloveniji. Cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti.

Glavni namen projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah. Projekt temelji na razvoju vzvodov in opolnomočenju zaposlenih in delodajalcev za obrat k trajnostni mobilnosti. Osrednjega pomena je priprava mobilnostnih načrtov, ki bodo prepoznali sopotništvo kot nov pristop k trajnostni mobilnosti in utemeljili potrebo po razvoju infrastrukture zanj. Ob tem bo pilotno preizkušen tudi sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot nove trajnostno naravnane alternative obstoječim modalitetam prevoza za delo. Za opredelitev stanja mobilnosti zaposlenih in ciljev na ravni organizacije ali v podjetju bo zasnovan specializiran certifikat trajnostne mobilnosti. V sklepni fazi projekta bodo pripravljena tudi priporočila za strateške usmeritve na področju trajnostne mobilnosti.

Pričakovani rezultati projekta so:

  • zasnova mobilnostnih načrtov za pet organizacij, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih ali je prometna ureditev zanje posebnega pomena za okolje.
  • vzpostavitev in pilotni preizkus dinamičnega skupinskega prevoza kot nove modalitete prevoza na delo.
  • dvig ozaveščenosti in opolnomočenje delodajalcev in zaposlenih za obrat k trajnostni mobilnosti
  • zasnova certifikata za trajnostno mobilnost
  • izdelava priporočil za strateške usmeritve na področju trajnostne mobilnosti za politične odločevalce ter formiranje predlogov za izboljšanje obstoječe celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024