Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) – vodilni partner

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je javni zavod, pristojen za regionalni razvoj Ljubljanske urbane regije (LUR). Z interdisciplinarnim znanjem in pristopom identificira izzive prihodnosti in jih spreminja v razvojne priložnosti regije ter prispeva k višji kakovosti življenja ter odgovorni in inovativni družbi. Glavne naloge agencije vključujejo pripravo, usklajevanje in izvajanje programov regionalnega razvoja, svetovanje in strokovno podporo lokalnim organom odločanja in skrb za usklajen razvoj 25 občin v LUR. Poglavitnega pomena je tudi strateško načrtovanje projektov, za katere sredstva povečini črpa iz različnih evropskih skladov. Znotraj projektov razvija inovativne mehanizme in poslovne modele z visoko aplikativno vrednostjo na področjih trajnostne mobilnosti, preudarne rabe naravnih virov, energije, izkoriščanju kreativnega in kulturnega potenciala in boljše dostopnosti uporabnikom prijaznih javnih storitev.

Institut “Jožef Stefan”: IJS, Odsek za tehnologije znanja

Institut Jožef Stefan je največja slovenska raziskovalna organizacija, ki izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, med drugim tudi komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja ter okoljske tehnologije. Na Odseku za tehnologije znanja deluje okrog 40 vrhunsko izobraženih sodelavcev, ki izvajajo raziskave in razvijajo aplikacije s področja umetne inteligence, s posebnim poudarkom na strojnem učenju, analizi in rudarjenju podatkov, jezikovnih tehnologijah in podpori pri odločanju. Odsek je še posebej relevanten za razvoj kriterialnih sistemov in večkriterijskih modelov vrednotenja ter njihovo vključevanje v sisteme za podporo pri odločanju. Na področju transporta je bil denimo apliciran sistem (in programska oprema) za optimalno umeščanje predorov v prostor, aplikativna področja pa zajemajo tudi zdravstvo, agronomijo, proizvodnje hrane in varnosti.

Ljubljanski urbanistični Zavod d.d. (LUZ d.d.)

Podjetje se ukvarja z urejanjem prostora s poudarkom na celostnem pristopu vseh področij in gradnikov, ki tvorijo kakovosten (javni) prostor. Samostojno in v povezavi s poslovnimi partnerji, podjetji, strokovnjaki in skupinami podjetje opravlja naloge s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, varstva okolja, načrtovanja prometa in projektiranja infrastrukture, komunalne infrastrukture, energetike in prostorske informatike. Podjetje pospešeno razvija nova področja dela in se uveljavlja na področju urbane ekonomike ter preizkuša možnosti, ki jih ponujajo mednarodni projekti, pri čemer je ključna interdisciplinarna ekipa visoko izobraženih strokovnjakov.

IPoP – Inštitut za politike prostora

IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja, urejanja prostora in trajnostne mobilnosti. Znotraj TM osredotoča predvsem na aktivno mobilnost, parkirno politiko, strateško prometno načrtovanje in razvoj prostora in krajev po meri človeka in ne avtomobila. Poleg raziskovanja navedenih področij v slovenski prostor vnaša modele in prakse, ki zmanjšujejo uporabo avtomobila v vsakdanjem življenju, npr. Pešbus, Bicivlak, Analiza parkirnega utripa, Odprta ulica, načrt hodljivosti, območje varnih prihodov v šolo ipd. Stalno sledi naprednim praksam v tujini, s kontinuiranim izvajanjem naročil in kampanj za občine pa ohranja pregled nad lokalnimi potrebami. IPoP je tudi izdelovalec mestnih parkirnih politik. Gre za lastno storitev, ki so jo izvedli že za številne občine. Sodeloval je tudi pri pripravi nekaterih celostnih prometnih strategij. Je aktivni član Koalicije za trajnostno prometno politiko.

GoOpti d.o.o.

GoOpti d.o.o. je mednarodno podjetje, ki se ukvarja s cestnim prevozom potnikov. Je platforma za organizacijo skupinskih prevozov. Deluje preko franšiznega sistema in je z lokalnimi izvajalci prisoten v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Najbolj inovativni del GoOpti platforme predstavlja sistem cenovnih modelov in pametnih algoritmov, ki delujejo na principih strojnega učenja. Ti modeli omogočajo, da podjetje organizira fleksibilne prevoze ob želenih urah od doma do končne lokacije tudi za ceno avtobusa z zanesljivimi in profesionalnimi prevoznimi podjetji. Ključ za uspešen premik ljudi iz voznikov v sopotnike je kombinacija zanesljivosti, fleksibilnosti in ugodne cene, kar GoOpti uspešno dosega pri prevozih na letališča in poskuša doseči enak uspeh tudi na drugih področjih potniškega prometa.

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)

CER je nevladna organizacija s statusom organizacije v javnem interesu na področju energije. Je prvo partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije. Združuje preko 80 podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter nevladnih organizacij in se je v desetletju delovanja uveljavil kot eden ključnih akterjev za aktivno spodbujanje podnebno nevtralnega gospodarstva. Je projektno usmerjeno podjetje s številnimi izkušnjami s pridobivanjem različnih virov financiranja (nepovratna sredstva, članstva, sponzorstva) ter prijavami in upravljanjem nacionalnih projektov. Podaja pobude za prenovo regulative ter organizira poslovne zajtrke, konference, okrogle mize, izobraževalne programe, strokovne in poslovne delegacije, oglede dobrih praks, raziskave, publikacije, hekatone in kampanje ter sodeluje v dveh kompetenčnih centrih KOC INOVATIS in KCDM 3.0. Zaposleni so certificirani s področja trajnostnega managementa.

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. (ZDS)

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. je prvo prostovoljno gospodarsko (neprofitno) interesno združenje v Sloveniji, v katerem se povezuje več kot 1000 slovenskih podjetij iz vseh gospodarskih panog in skupaj predstavljajo več kot 50 % poslovanja po številu zaposlenih in skupnih prihodkih v Sloveniji. Glavni cilj ZDS je vodenje socialnega dialoga in zastopanje in zaščita interesov delodajalcev. ZDS je slovenski predstavnik delodajalcev v BUSINESSEUROPE, IOE (ILO) in BIAC (OECD). Svoj sedež ima tudi v državnem socialno-ekonomskem svetu in raznih drugih tristranskih svetih in odborih v Sloveniji in tujini. Spodbuja družbeno odgovornost podjetij in sodeluje pri pogajanjih o kolektivnih pogodbah na vseh ravneh, vključuje se v vprašanja socialne politike in politike trga dela ter pripravo zakonodaje ter sodeluje kot predstavnik socialnih partnerjev v različnih vladnih delovnih skupinah. Članom nudi tudi svetovanje ter zanje izvaja vrsto usposabljanj in izobraževanj.

Nordland Raziskovalni Inštitut (NRI)

NRI je uveljavljena raziskovalna organizacija na Norveškem in je vključena v nacionalne in mednarodne projekte, ki jih financirajo Raziskovalni svet Norveške in EU (Horizon 2020) in drugi skladi. Projekti so osredotočeni na podjetništvo, okolje in blaginjo, z močnim poudarkom na trajnosti. NRI razpolaga z interdisciplinarno ekipo strokovnjakov in dolgoletnimi izkušnjami s transdisciplinarnimi raziskovalnimi projekti, ki vključujejo najrazličnejše deležnike iz javnega in zasebnega sektorja v povezavi z družbenimi in okoljskimi izzivi. Inštitut je tudi partner Norveškega raziskovalnega centra za trajnostno prilagajanje podnebnim spremembam (Noradapt) in aktivno sodeluje v raziskavah na področju krožnega gospodarstva, ekonomije, zelenih inovacij, turizma, socialnih inovacij, transporta in prostorskega načrtovanja.